What type of oil does a 2017 kia sorento take

The 2017 Kia Sorento uses full synthetic oil SAE 5W-30 or 5W-40 for the 2.0 4 cylinder engine. The 2.4 4 cylinder engine runs on full synthetic SAE 5W-20 or 5W-30 and the 3.3L V6 recommends SAE 5W-30 full synthetic. The oil capacities are 5.1 quarts for both 4-cylinder engines and 6 quarts for the V6, with filter.

EASY DIY: 2016-2020 Kia Sorento 2.4L oil change

Best Oil Change Kia Sorento V6 3.3 liter

People Also Searches what type of oil does a 2017 Kia Sorento take

2017 Kia Sorento burning oil
2017 Kia Sorento oil consumption
2017 Kia Sorento oil specs
2017 Kia Sorento engine oil
Kia Sorento burning oil
2011 Kia Sorento burning oil
2014 Kia Sorento burning oil
2013 Kia Sorento burning oil
Compact sport utility vehicle
Kia Motors
Kia Sportage
Kia Motors