2019 kia rio oil type

2019. All 2019 Kia Rio trims appear to use the same type of oil: 0W/20. Rio 1.6 Expand. Acceptable Oil Types. 0w/20. Oil Stats. Engine Code: G4FM. Change Period: 7500 miles/ 12 months. Oil Capacity.

Kia rio oil change 2017 and up

2019 Kia Rio LX Oil Type

People Also Searches 2019 kia rio oil type

See all 48 rows on www.kiamedia.com
2021 kia rio oil type
kia rio 2021 oil
2020 kia rio oil capacity
oil for 2020 kia rio
2016 kia rio oil type
2017 kia rio oil type
2021 kia rio oil type
kia rio 2021 oil
2020 kia rio oil capacity
oil for 2020 kia rio
2016 kia rio oil type
2017 kia rio oil type